RAControls

Ogólne warunki sprzedaży

Ogólne warunki sprzedaży

 1. Niniejsze Ogólne Warunki Realizacji Sprzedaży Internetowej Produktów RAControls Sp.z o.o. stosowane są wyłącznie dla zamówień sprzedaży składanych przez sklep internetowy znajdujący się pod adresem www.b2b.racontrols.pl  (dalej „Sklep RAControls”). Właścicielem sklepu internetowego www.b2b.racontrols.pl jest RAControls Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Kościuszki 112
 2. Postanowienia Ogólnych Warunków Realizacji Sprzedaży Internetowej Produktów RAControls Sp. z o.o. oraz każdą ich zmianę zamieszcza się na stronie internetowej www.b2b.racontrols.pl
 3. Sklep internetowy RAControls  prowadzi sprzedaż wyłącznie w stosunkach między przedsiębiorcami, z wyłączeniem konsumentów – przez co nie mają zastosowania przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827), a niniejszy regulamin pełni rolę ogólnych warunków zawierania umów pomiędzy przedsiębiorcami (w rozumieniu ustawy o Swobodzie działalności gospodarczej (Art. 4. 1.))
 4. Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym RAControls przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę na stronie internetowej www.b2b.racontrols.pl z wyłączeniem czasu kiedy strona internetowa nie jest dostępna z uwagi na przerwy konserwacyjne lub z innych przyczyn technicznych.
 5. Klient oświadcza, że przed zamówieniem w sklepie RAControls zapoznał się z niniejszym Regulaminem . Składanie zamówień następuje poprzez wybór produktu lub produktów oraz wskazanie adresu dostawy. Kliknięcie przycisku “Wyślij zamówienie” jest równoznaczne z zaakceptowaniem Regulaminu i Polityki Prywatności. 
 6. Złożenie zamówienia przez Klienta stanowi potwierdzenie oferty nabycia Towarów będących przedmiotem zamówienia.
 7. Klient w momencie składania zamówienia potwierdza, że wie, iż zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty, co następuje poprzez kliknięcie  przycisku „Wyślij zamówienie”.
 8. Po złożeniu zamówienia RAControls Sp. z o. o. przesyła na e-mail Klienta potwierdzenie złożenia zamówienia, które jest oświadczeniem RAControls Sp. z o. o. o przyjęciu oferty złożonej przez Klienta. Potwierdzenie złożenia zamówienia zawiera wszystkie informacje niezbędne dla dokonania płatności.
 9. Płatność za Towary oferowane w Sklepie Internetowym oraz dostawę odbywa się przelewem na rachunek bankowy RAControls Sp. z o. o. Klient jeśli wyrazi taką potrzebę może otrzymać fakturę proforma. Konto do wpłat : Bank Zachodni WBK: 17 1090 1186 0000 0001 2031 4650 (PLN)
 10. Dostawa Produktu następuje za pośrednictwem firmy kurierskiej DHL lub innej wskazanej przez klienta na wskazany przez Klienta w zamówieniu adres w terminie do 10 dni roboczych od dnia zaksięgowania płatności lub złożenia zamówienia (w przypadku gdy klient posiada w RAControls sp. z o.o. przyznany limit kredytowy).
 11. Termin dostawy może ulec zmianie z przyczyn niezależnych od RAControls sp. z o.o. Klient o tym fakcie zostanie poinformowany niezwłocznie. Jeżeli RAControls sp. z o. o. nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że przedmiot zamówienia nie jest dostępny, to zawiadamia o tym Klienta na podany przy złożeniu zamówienia adres e–mail lub telefonicznie i zwraca zapłacone należności niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od zawarcia umowy.
 12. Towary są dostarczane wyłącznie na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.
 13. Klient wyraża zgodę na przesłanie przez RAcontrols Sp z o.o. faktur VAT i faktur korygujących drogą elektroniczną bez podpisu wystawcy na podany przy składaniu zamówienia adres e–mail. Faktury VAT oraz faktury korygujące będą wystawiane, przesyłane i archiwizowane przez RAcontrols Sp. z o. o. zgodnie z przepisami prawa, w tym z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w Sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej, w szczególności z zachowaniem ich integralności i autentyczności.

  Postanowienia końcowe

  W sprawach nieuregulowanych Ogólnymi Warunkami Realizacji Sprzedaży Internetowej Produktów RAControls Sp.z o.o. stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

  Ogólne Warunki Realizacji Sprzedaży Internetowej Produktów RAControls Sp.z o.o.obowiązują od dnia 1.07.2016 i mogą być zmienione przez RAControls Sp. z o.o.

  Zmiana  Ogólnych Warunków Realizacji Sprzedaży Internetowej Produktów RAControls Sp.z o.o. obowiązuje w terminie podanym przez RAControls Sp. z o. o. nie wcześniej jednak niż w przeciągu 14 dni od dnia udostępnienia informacji o ich zmianie na stronie internetowej www.sklep.racontrols.pl wraz z ujednoliconym tekstem regulaminu . Zamówienia na Produkty złożone przed wejściem w życie nowych  Ogólnych Warunków Realizacji Sprzedaży Internetowej Produktów RAControls Sp.z o.o. podlegają zasadom określonym w dotychczasowym Ogólnych Warunkach Realizacji Sprzedaży Internetowej; zmiana Ogólnych Warunków Realizacji Sprzedaży Internetowej  nie wpływa na prawa i obowiązki stron umowy sprzedaży Produktów ze Sklepu RAControls ukształtowane przed wejściem w życie tej zmiany.