RAControls

Regulamin Sprzedaży Internetowej Produktów RAControls Sp.z o.o

Regulamin Sprzedaży Internetowej Produktów RAControls Sp.z o.o

 1. Niniejszy Regulamin Sprzedaży Internetowej Produktów RAControls Sp.z o.o., zwany dalej Regulaminem, stosowany jest wyłącznie dla zamówień sprzedaży składanych przez sklep internetowy znajdujący się pod adresem myrac.racontrols.pl  (dalej „Sklep RAControls”). Właścicielem sklepu internetowego myrac.racontrols.pl   jest firma RAControls sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ul. Kościuszki 112, 40-519 Katowice, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000272745, wysokość kapitału zakładowego 450 000 zł, NIP 634-262-18-89, BDO 000002915.
 2. Dokumentem nadrzędnym dla Regulaminu Sprzedaży Internetowej są Ogólne Warunki Sprzedaży RAControls sp. z o.o..
 3. Postanowienia Regulaminu Sprzedaży Internetowej Produktów RAControls Sp. z o.o. oraz każdą ich zmianę zamieszcza się na stronie internetowej myrac.racontrols.pl  
 4. Sklep internetowy RAControls  prowadzi sprzedaż wyłącznie w stosunkach między przedsiębiorcami, z wyłączeniem konsumentów – przez co nie mają zastosowania przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827), a niniejszy regulamin pełni rolę ogólnych warunków zawierania umów pomiędzy przedsiębiorcami (w rozumieniu ustawy o Swobodzie działalności gospodarczej (Art. 4. 1.)
 5. Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym RAControls przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę na stronie internetowej myrac.racontrols.pl   z wyłączeniem czasu kiedy strona internetowa nie jest dostępna z uwagi na przerwy konserwacyjne lub z innych przyczyn technicznych.
 6. Klient oświadcza, że przed złożeniem zamówienia w Sklepie RAControls zapoznał się z Ogólnymi Warunkami Sprzedaży RAControls Sp. z o.o. oraz niniejszym Regulaminem. Składanie zamówień następuje poprzez wybór produktu lub produktów oraz wskazanie adresu dostawy. Kliknięcie przycisku “Wyślij zamówienie” jest równoznaczne z zaakceptowaniem Ogólnych Warunków Sprzedaży RAControls sp. z o.o., Regulaminu i Polityki Prywatności. 
 7. Złożenie zamówienia przez Klienta stanowi potwierdzenie oferty nabycia Towarów będących przedmiotem zamówienia.
 8. Klient w momencie składania zamówienia potwierdza, że wie, iż zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty, co następuje poprzez kliknięcie  przycisku „Wyślij zamówienie”.
 9. Po złożeniu zamówienia RAControls sp. z o. o. przesyła na e-mail Klienta potwierdzenie złożenia zamówienia, które jest oświadczeniem RAControls sp. z o. o. o przyjęciu oferty złożonej przez Klienta. Potwierdzenie złożenia zamówienia zawiera wszystkie informacje niezbędne dla dokonania płatności.
 10. Płatność za Towary oferowane w Sklepie Internetowym oraz dostawę odbywa się zgodnie z warunkami przedstawionymi w Ogólnych Warunkach Sprzedaży.
 11.  Dostawa Produktu następuje za pośrednictwem dostępnych na rynku przewoźników lub w innej uzgodnionej z klientem formie na wskazany przez Klienta w zamówieniu adres w terminie wynikającym z potwierdzenia złożonego zamówienia (w przypadku gdy klient posiada w RAControls sp. z o.o. przyznany limit kredytowy)  lub od dnia zaksięgowania płatności.
 12. Termin dostawy może ulec zmianie z przyczyn niezależnych od RAControls sp. z o.o. Klient o tym fakcie zostanie poinformowany niezwłocznie. Jeżeli RAControls sp. z o. o. nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że przedmiot zamówienia nie jest dostępny, to zawiadamia o tym Klienta na podany przy złożeniu zamówienia adres e–mail lub telefonicznie i zwraca zapłacone należności niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od zawarcia umowy.
 13. Klient wyraża zgodę na przesłanie przez RAControls sp. z o.o. faktur VAT i faktur korygujących drogą elektroniczną bez podpisu wystawcy na podany przy składaniu zamówienia adres e–mail. Faktury VAT oraz faktury korygujące będą wystawiane, przesyłane i archiwizowane przez RAControls sp. z o. o. zgodnie z przepisami prawa, w tym z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w Sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej, w szczególności z zachowaniem ich integralności i autentyczności.

Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych Ogólnymi Warunkami Sprzedaży RAControls sp. z o.o. oraz Regulaminem Sprzedaży Internetowej Produktów RAControls Sp. z o.o. stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

Regulamin Sprzedaży Internetowej Produktów RAControls sp. z o.o. obowiązuje od dnia 1.09.2019, Ogólne Warunki Sprzedaży RAControls sp. z o.o. obowiązują od 23.12.2019 i mogą być zmienione przez RAControls Sp. z o.o.

Zmiana Ogólnych Warunków Sprzedaży RAControls sp. z o.o. oraz Regulaminu Sprzedaży Internetowej Produktów RAControls sp. z o.o. obowiązuje w terminie podanym przez RAControls sp. z o. o., nie wcześniej jednak niż w przeciągu 14 dni od dnia udostępnienia informacji o ich zmianie na stronie internetowej myrac.racontrols.pl   wraz z ujednoliconym tekstem Regulaminu. Zamówienia na Produkty złożone przed wejściem w życie nowych Ogólnych Warunków Sprzedaży RAControls sp. z o.o.  lub Regulaminu Sprzedaży Internetowej Produktów RAControls sp. z o.o. podlegają zasadom określonym w dotychczasowych  Ogólnych Warunkach Sprzedaży RAControls sp. z o.o. lub Regulaminie Sprzedaży Internetowej; zmiana Ogólnych Warunków Sprzedaży RAControls sp. z o.o. lub Regulaminu Sprzedaży Internetowej nie wpływa na prawa i obowiązki stron umowy sprzedaży Produktów ze Sklepu RAControls ukształtowane przed wejściem w życie tej zmiany. 

 

ZOBACZ RÓWNIEŻ

Zapraszamy do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Sprzedaży RAControls.