RAControls

Polityka poufności platformy MyRAC

Polityka poufności platformy MyRAC

1.    Informacje ogólne 

Administratorem danych osobowych jest RAControls Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach przy ulicy Kościuszki 112 (kod pocztowy 40-519).

1.1 Administrator dokłada wszelkich starań w celu ochrony interesów i praw osób, których danymi zarządza,  zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla określonych i zgodnych z prawem celów. Dane są merytorycznie poprawne i są przetwarzane oraz przechowywane, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

1.2 Pełne dane kontaktowe administratora: 

RAControls Sp. z o.o. ul. Kościuszki 112 40-519 Katowice tel. +48 32 788 77 00 fax. +48  32 788 77 10

Kontakt do inspektora danych osobowych  iod@racontrols.pl

1.3  RAControls przetwarza dane osobowe Klientów na podstawie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zawartą podczas korzystania z funkcjonalności strony internetowej myrac.racontrols.pl w szczególności obsługi składanych przez klientów zamówień (art. 6 ust. 1 lit. B Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE; dalej „RODO”).

1.4 RAControls może wykorzystywać dane osobowe Klientów w celach marketingowych polegających na promocji produktów oraz usług RAControls i partnerów biznesowych RAControls. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych jest prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na prowadzeniu działań marketingowych.

1.5 W ramach działalności marketingowej RAControls może wysyłać Klientom wiadomości zawierające informacje o nowych produktach lub usługach. Wysyłanie powyższych informacji może mieć miejsce wyłącznie w przypadku, gdy Klienci wyrazili odrębną zgodę na komunikację marketingową, którą może zostać w dowolnym momencie wycofana.

Wycofanie zgody jest możliwe wyłącznie poprzez listowne przesłanie decyzji na adres RAControls Sp. z o.o. ul. Kościuszki 112 40-519 Katowice

1.6 W niektórych sytuacjach, innych niż wskazane wyżej, niezbędnych z uwagi na realizację prawnie uzasadnionych interesów RAControls (art. 6 ust. 1 lit. f. RODO może okazać się konieczne przetwarzanie danych osobowych Klientów , w szczególności dla celów takich jak:

 1. a) monitorowanie i poprawa jakości świadczonych usług,
 2. b) wewnętrzne raportowanie w ramach RAControls.

1.7. W przypadkach innych niż wskazane powyżej, dane osobowe Klientów przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody, w zakresie i celu określonym w treści tej zgody.

2. Obowiązek podania danych osobowych RAControls

2.1 Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez RAControls Sp. z o.o.. danych osobowych podanych przez niego w formularzu kontaktowym lub toku rejestracji w Sklepie Internetowym myrac.racontrols.pl oraz w trakcie korzystania ze Sklepu Internetowego, w szczególności w czasie składania zamówień w Sklepie Internetowym myrac.racontrols.pl.

 • Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, aczkolwiek brak udzielenia przez Klienta zgody na przetwarzanie danych osobowych może skutkować brakiem możliwości świadczenia przez RAControls Sp. z o. o. usług drogą elektroniczną w sklepie myrac.racontrols.pl
 • Dane osobowe podane w formularzu kontaktowym będą przetwarzane na potrzeby odpowiedzi na zadane za pomocą formularza zapytanie, ich podanie jest dobrowolne lecz może okazać niezbędne do poprawnego przetwarzania zapytania. 
3. Informacje o odbiorcach Pani/Pana danych osobowych

3.1. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Klientów w celach wskazanych w pkt 2, dane osobowe Klientów mogą być udostępniane:

 1. b) w zakresie niezbędnym do realizacji usług – podmiotom uczestniczącym w procesach realizacji zamówień złożonych w ramach sklepu internetowego, prowadzonego pod adresem myrac.racontrols.pl;
 2. e) w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa, organom administracji publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów administracji publicznej.
4. Okresy przetwarzania danych osobowych

4.1. Dane osobowe Klientów będą przetwarzane przez okres niezbędny do świadczenia usługi drogą elektroniczną, obsługi i prowadzenia konta użytkownika oraz realizacji zamówień w sklepie myrac.racontrols.pl.

4.2. Po upływie powyższego okresu, dane osobowe Klientów mogą być nadal  przetwarzane w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia prawnie uzasadnionego interesu administratora danych.

5. Prawa osoby, której dane dotyczą

5.1. RAControls zapewnia, że wszystkim osobom, których danych osobowe są przetwarzane przysługują odpowiednie prawa wynikające z RODO, tj:

 1. a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
 2. b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne; 
 3. c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapominanym”) – w przypadku gdy:
  • dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane
  • osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych
  • osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej będącej podstawą do dalszego przetwarzania
  • dane przetwarzane są niezgodnie z prawem
  • dane muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
 1. d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych:
  • osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych
  • przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia
  • administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń
  • osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu
 1. e) prawo do przenoszenia danych osobowych w przypadku gdy:
  • przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą
  • na podstawie zgody wyrażonej przez taką osobę
 1. f) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdy zaistnieją przyczyny związane ze szczególną sytuacją Klienta, oraz przetwarzanie danych oparte jest na podstawie niezbędności do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu, o którym mowa w pkt II powyżej.
 2. Klient uprawniony jest do zgłoszenia żądania realizacji praw, o których mowa w punkcie 5.1. powyżej, poprzez kontakt z RAControls listownie na adres:

RAControls Sp. z o.o. ul. Kościuszki 112 40-519 Katowice

6. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

Klientowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

7. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez RAControls danych osobowych Klienta narusza przepisy RODO, Klientowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8.  Pliki Cookie

Sklep internetowy RAControls wykorzystuje pliki typu Cookie w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z serwisu myrac.racontrols.pl. Pliki typu Cookies to dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których użytkownik serwisu, Klient, korzysta ze stron internetowych

 • dostosowanie i optymalizację serwisu do potrzeb Klientów oraz innych osób korzystających z serwisu,
 • tworzenie statystyk oglądalności podstron serwisu,
 • zapewnienie bezpieczeństwa i niezawodności działania serwisu.

W serwisie wykorzystywane są Cookies sesyjne, ulegające skasowaniu po zamknięcia okna przeglądarki internetowej, jak i Cookies trwałe, zapisywane w urządzeniach za pośrednictwem których użytkownik/Klient korzysta z serwisu internetowego. Użytkownik serwisu, Klient, może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies. Zmiany ustawień, użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej, z której korzysta. W szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).