RAControls

Polityka prywatności

Informacje o plikach cookies

Polityka prywatności

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest RAControls sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ulicy Kościuszki 112 (kod pocztowy 40-519).
 2. Z inspektorem ochrony danych można skontaktować się kierując korespondencję pisemną na adres siedziby Administratora danych wskazany w pkt 1 lub pod adresem e-mail: iod@racontrols.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzamy w następujących celach:
  • zawarcia i realizacji umowy/zamówienia, którą jest Pani/Pan stroną na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”),
  • wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, za które administrator danych uznaje: utrzymanie kontaktów służbowych, marketing bezpośredni, dochodzenie i obronę przed roszczeniami, zapewnienie bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego, prowadzenie statystyk i analiz oraz stosowanie procesów kontroli wewnętrznej i nadzoru zgodności z prawem.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
  • pracownicy i współpracownicy administratora danych oraz inne podmioty uczestniczące w procesie realizacji umowy/zamówienia,
  • podmioty przetwarzające dane na zlecenie administratora danych w zakresie związanym z realizacją umowy/zamówienia w oparciu o łączącą ten podmiot i administratora umowę o powierzeniu przetwarzania danych osobowych,
  • podmioty świadczące usługi księgowe, informatyczne, archiwizacji lub niszczenia dokumentów,
  • podmioty upoważnione do tego na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji umowy/zamówienia oraz utrzymania kontaktów związanych z zawarciem i realizacją umowy/zamówienia, jak również przez okres niezbędny do dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami wynikający z biegu ogólnych terminów przedawnienia roszczeń.
 6. Posiada Pani/Pan prawo do:
  • dostępu do treści Pani/Pana danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych do celu marketingu bezpośredniego, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z marketingiem bezpośrednim,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
  • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. W celu realizacji praw wskazanych w pkt 6 należy skontaktować się z inspektorem ochrony danych osobowych w sposób wskazany w pkt 2.
 8. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji ani profilowaniu.
 9. Podanie przez Panią/Pana swoich danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla zawarcia i realizacji umowy/zamówienia. Jeżeli Pani/Pana dane osobowe nie zostały przekazane administratorowi danych bezpośrednio, to zostały one udostępnione przez Pani/Pana pracodawcę lub kontrahenta jako osoby do kontaktu związanego z zawarciem i realizacją umowy/zamówienia.